PRIVACYBELEID

OVER ONS PRIVACYBELEID
AFSLANK.CLUB GEEFT VEEL OM UW PRIVACY. WIJ VERWERKEN DAAROM UITSLUITEND GEGEVENS DIE WIJ NODIG HEBBEN VOOR (HET VERBETEREN VAN) ONZE DIENSTVERLENING EN GAAN ZORGVULDIG OM MET DE INFORMATIE DIE WIJ OVER U EN UW GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN HEBBEN VERZAMELD. WIJ STELLEN UW GEGEVENS NOOIT VOOR COMMERCIËLE DOELSTELLINGEN TER BESCHIKKING AAN DERDEN.

DIT PRIVACYBELEID IS VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE DAAROP ONTSLOTEN DIENSTVERLENING VAN AFSLANK.CLUB. DE INGANGSDATUM VOOR DE GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN IS 10 JANUARI 2020, MET HET PUBLICEREN VAN EEN NIEUWE VERSIE VERVALT DE GELDIGHEID VAN ALLE VOORGAANDE VERSIES. DIT PRIVACYBELEID BESCHRIJFT WELKE GEGEVENS OVER U DOOR ONS WORDEN VERZAMELD, WAAR DEZE GEGEVENS VOOR WORDEN GEBRUIKT EN MET WIE EN ONDER WELKE VOORWAARDEN DEZE GEGEVENS EVENTUEEL MET DERDEN KUNNEN WORDEN GEDEELD. OOK LEGGEN WIJ AAN U UIT OP WELKE WIJZE WIJ UW GEGEVENS OPSLAAN EN HOE WIJ UW GEGEVENS TEGEN MISBRUIK BESCHERMEN EN WELKE RECHTEN U HEEFT MET BETREKKING TOT DE DOOR U AAN ONS VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS.

ALS U VRAGEN HEEFT OVER ONS PRIVACYBELEID KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONZE CONTACTPERSOON VOOR PRIVACYZAKEN, U VINDT DE CONTACTGEGEVENS AAN HET EINDE VAN ONS PRIVACYBELEID.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING
HIERONDER KAN U LEZEN OP WELKE WIJZE WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN, WAAR WIJ DEZE (LATEN) OPSLAAN, WELKE BEVEILIGINGSTECHNIEKEN WIJ GEBRUIKEN EN VOOR WIE DE GEGEVENS INZICHTELIJK ZIJN.

WEBFORMULIEREN
OP ONZE WEBSITE VINDT U EEN AANTAL WEBFORMULIEREN WAAR WIJ U VRAGEN OM PERSOONSGEGEVENS IN TE VULLEN, ZOALS BIJVOORBEELD UW (BEDRIJFS-)NAAM, ADRESGEGEVENS, E-MAILADRES, WEBADRES EN (MOBIELE) TELEFOONNUMMER. WIJ GEBRUIKEN DEZE GEGEVENS ENKEL VOOR HET DOEL WAARVOOR U DEZE HEEFT VERSTREKT.

TRANSACTIONELE E-MAILS
ALS U EEN BESTELLING PLAATST IN ONZE WEBWINKEL ONTVANGT U EEN AANTAL E-MAILBERICHTEN BETREFFENDE DE STATUS VAN UW BESTELLING. ONZE VERZENDPARTNER (POSTNL OF GLS) ONTVANGT VAN ONS UW E-MAILADRES OM U OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN DE VOORTGANG VAN DE LEVERING.

CLIËNTMANAGEMENT EN FACTURATIE
ONZE CLIËNTGEGEVENS WORDEN IN HET CRM VAN ONZE WEBWINKELSOFTWARE BEWAARD EN VERVOLGENS ENKEL VOOR ADMINISTRATIEVE DOELEINDEN GEBRUIKT.

E-MAIL
WIJ MAKEN VOOR E-MAILDIENSTEN GEBRUIK VAN E-MAILMARKETINGSOFTWARE. ALLE E-MAILVERKEER IS VERTROUWELIJK EN NIET INZICHTELIJK VOOR DE VERWERKER.

WEBHOSTING EN DATABASE
ALLE GEGEVENS DIE U VIA ONZE WEBSITE AAN ONS TER BESCHIKKING STELT WORDEN (AL DAN NIET TIJDELIJK) OPGESLAGEN OP ONZE SERVERS. WIJ HEBBEN DE NODIGE BEVEILIGINGSTECHNIEKEN TOEGEPAST EN HET IS DE VERWERKER EN DIENS MEDEWERKERS OF HULPPERSONEN OP GROND VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE VERWERKER EN AFSLANK.CLUB VERBODEN GEGEVENS IN TE ZIEN OF AAN DERDEN TER BESCHIKKING TE STELLEN, TENZIJ ZIJ HIER OP GROND VAN EEN WETTELIJK VOORSCHRIFT TOE GEHOUDEN ZIJN. DE VERWERKER MAAKT PERIODIEK BACK-UPS VAN DE OPGESLAGEN GEGEVENS, OP DEZE BACK-UPS ZIJN DEZELFDE WAARBORGEN EN VOORWAARDEN VAN TOEPASSING.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING
WIJ GEBRUIKEN UW GEGEVENS UITSLUITEND TEN BEHOEVE VAN ONZE DIENSTVERLENING. DAT WIL ZEGGEN DAT HET DOEL VAN DE VERWERKING ALTIJD DIRECT VERBAND HOUDT MET DE OPDRACHT DIE U VERSTREKT. WIJ GEBRUIKEN UW GEGEVENS NIET VOOR (GERICHTE) MARKETING. ALS U GEGEVENS MET ONS DEELT EN WIJ GEBRUIKEN DEZE GEGEVENS OM - ANDERS DAN OP UW VERZOEK - OP EEN LATER MOMENT CONTACT MET U OP TE NEMEN, VRAGEN WIJ U HIERVOOR EXPLICIET TOESTEMMING.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS
GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD DOOR ONZE WEBSITE WORDEN VERWERKT MET HET DOEL ONZE DIENSTVERLENING VERDER TE VERBETEREN. DEZE GEGEVENS (BIJVOORBEELD UW IP-ADRES, WEBBROWSER EN BESTURINGSSYSTEEM) ZIJN GEEN PERSOONSGEGEVENS.

MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK
IN VOORKOMENDE GEVALLEN KAN AFSLANK.CLUB  OP GROND VAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING WORDEN GEHOUDEN TOT HET DELEN VAN UW GEGEVENS IN VERBAND MET FISCAAL OF STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK VAN OVERHEIDSWEGE. IN EEN DERGELIJK GEVAL ZIJN WIJ GEDWONGEN UW GEGEVENS TE DELEN, MAAR ZULLEN ONS BINNEN DE MOGELIJKHEDEN DIE DE WET ONS BIEDT DAARTEGEN VERZETTEN.

BEWAARTERMIJNEN
WIJ BEWAREN UW GEGEVENS ZOLANG U EEN ACCOUNT BIJ ONS HEEFT. DIT BETEKENT DAT WIJ UW KLANTPROFIEL BEWAREN TOTDAT U AANGEEFT DAT U NIET LANGER VAN ONZE DIENSTEN GEBRUIK WENST TE MAKEN DAN WEL UW ACCOUNT VERWIJDERT. ALS U DIT BIJ ONS AANGEEFT ZULLEN WIJ DIT TEVENS OPVATTEN ALS EEN VERGEETVERZOEK. DE GEGEVENS OVER UW AANKOOP BEWAREN WIJ OOK OM EVENTUELE VRAGEN OVER GARANTIE TE KUNNEN BEANTWOORDEN OF ANDERE VRAGEN DAN WEL KLACHTEN OVER HET PRODUCT.

INZAGERECHT
U HEEFT ALTIJD HET RECHT OM DE GEGEVENS DIE WIJ (LATEN) VERWERKEN DIE BETREKKING HEBBEN OP UW PERSOON OF DAARTOE HERLEIDBAAR ZIJN, IN TE ZIEN. U KUNT EEN VERZOEK MET DIE STREKKING DOEN AAN ONZE CONTACTPERSOON VOOR PRIVACYZAKEN. U ONTVANGT DAN BINNEN 30 DAGEN EEN REACTIE OP UW VERZOEK. ALS UW VERZOEK WORDT INGEWILLIGD STUREN WIJ U OP HET BIJ ONS BEKENDE E-MAILADRES EEN KOPIE VAN ALLE GEGEVENS MET EEN OVERZICHT VAN DE VERWERKERS DIE DEZE GEGEVENS ONDER ZICH HEBBEN, ONDER DE VERMELDING VAN DE CATEGORIE WAARONDER WIJ DEZE GEGEVENS HEBBEN OPGESLAGEN.

RECTIFICATIERECHT
U HEEFT ALTIJD HET RECHT OM DE GEGEVENS DIE WIJ (LATEN) VERWERKEN DIE BETREKKING HEBBEN OP UW PERSOON OF DAARTOE HERLEIDBAAR ZIJN, TE LATEN AANPASSEN. U KUNT EEN VERZOEK MET DIE STREKKING DOEN AAN ONZE CONTACTPERSOON VOOR PRIVACYZAKEN. U ONTVANGT DAN BINNEN 30 DAGEN EEN REACTIE OP UW VERZOEK. ALS UW VERZOEK WORDT INGEWILLIGD STUREN WIJ U OP HET BIJ ONS BEKENDE E-MAILADRES EEN BEVESTIGING DAT DE GEGEVENS ZIJN AANGEPAST.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING
U HEEFT ALTIJD HET RECHT OM DE GEGEVENS DIE WIJ (LATEN) VERWERKEN DIE BETREKKING HEBBEN OP UW PERSOON OF DAARTOE HERLEIDBAAR ZIJN, TE BEPERKEN. U KUNT EEN VERZOEK MET DIE STREKKING DOEN AAN ONZE CONTACTPERSOON VOOR PRIVACYZAKEN. U ONTVANGT DAN BINNEN 30 DAGEN EEN REACTIE OP UW VERZOEK. ALS UW VERZOEK WORDT INGEWILLIGD STUREN WIJ U OP HET BIJ ONS BEKENDE E-MAILADRES EEN BEVESTIGING DAT DE GEGEVENS TOT U DE BEPERKING OPHEFT NIET LANGER WORDEN VERWERKT.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID
U HEEFT ALTIJD HET RECHT OM DE GEGEVENS DIE WIJ (LATEN) VERWERKEN DIE BETREKKING HEBBEN OP UW PERSOON OF DAARTOE HERLEIDBAAR ZIJN, DOOR EEN ANDERE PARTIJ TE LATEN UITVOEREN. U KUNT EEN VERZOEK MET DIE STREKKING DOEN AAN ONZE CONTACTPERSOON VOOR PRIVACYZAKEN. U ONTVANGT DAN BINNEN 30 DAGEN EEN REACTIE OP UW VERZOEK. ALS UW VERZOEK WORDT INGEWILLIGD STUREN WIJ U OP HET BIJ ONS BEKENDE E-MAILADRES AFSCHRIFTEN OF KOPIEËN VAN ALLE GEGEVENS OVER U DIE WIJ HEBBEN VERWERKT OF IN OPDRACHT VAN ONS DOOR ANDERE VERWERKERS OF DERDEN ZIJN VERWERKT. NAAR ALLE WAARSCHIJNLIJKHEID KAN AFSLANK.CLUB IN EEN DERGELIJK GEVAL DE DIENSTVERLENING NIET LANGER VOORTZETTEN, OMDAT DE VEILIGE KOPPELING VAN DATABESTANDEN DAN NIET LANGER KAN WORDEN GEGARANDEERD.

RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN
U HEEFT IN VOORKOMENDE GEVALLEN HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR OF IN OPDRACHT VAN AFSLANK.CLUB. ALS U BEZWAAR MAAKT ZULLEN WIJ ONMIDDELLIJK DE GEGEVENSVERWERKING STAKEN IN AFWACHTING VAN DE AFHANDELING VAN UW BEZWAAR. IS UW BEZWAAR GEGROND DAT ZULLEN WIJ AFSCHRIFTEN EN/OF KOPIEËN VAN GEGEVENS DIE WIJ (LATEN) VERWERKEN AAN U TER BESCHIKKING STELLEN EN DAARNA DE VERWERKING BLIJVEND STAKEN.

U HEEFT BOVENDIEN HET RECHT OM NIET AAN GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING OF PROFILING TE WORDEN ONDERWORPEN. AFSLANK.CLUB VERWERKT UW GEGEVENS NIET OP ZODANIGE WIJZE DAT DIT RECHT VAN TOEPASSING IS. BENT U VAN MENING DAT DIT WEL ZO IS, NEEM DAN CONTACT OP MET ONZE CONTACTPERSOON VOOR PRIVACYZAKEN.

COOKIES

GOOGLE ANALYTICS
VIA ONZE WEBSITE WORDEN COOKIES GEPLAATST VAN HET AMERIKAANSE BEDRIJF GOOGLE, ALS DEEL VAN DE “ANALYTICS”-DIENST. WIJ GEBRUIKEN DEZE DIENST OM BIJ TE HOUDEN EN RAPPORTAGES TE KRIJGEN OVER HOE BEZOEKERS DE WEBSITE GEBRUIKEN. DEZE VERWERKER IS MOGELIJK VERPLICHT OP GROND VAN GELDENDE WET- EN REGELGEVING INZAGE TE GEVEN IN DEZE GEGEVENS. WIJ HEBBEN GOOGLE NIET TOEGESTAAN DE VERKREGEN ANALYTICS-INFORMATIE TE GEBRUIKEN VOOR ANDERE GOOGLE DIENSTEN.

WIJ MAKEN GEBRUIK VAN FUNCTIONELE EN ANALYTISCHE COOKIES. DE FUNCTIONELE COOKIES ZIJN NODIG VOOR EEN GOEDE WERKING VAN DE WEBSITE. ZIJ ZORGEN ER BIJVOORBEELD VOOR DAT AAN U SNEL EN CORRECT DE GEWENSTE INFORMATIE WORDT GETOOND, ELKE KEER DAT U ONZE WEBSITE BEZOEKT. VOOR HET PLAATSEN VAN FUNCTIONELE COOKIES HOEFT GEEN TOESTEMMING TE WORDEN GEVRAAGD. DE ANALYTISCHE COOKIES GEBRUIKEN WIJ OM TE ANALYSEREN HOE VAAK ONZE WEBSITE WORDT GEBRUIKT. INDIEN DE ANALYTISCHE COOKIES GEEN GROTE IMPACT OP UW PRIVACY HEEFT, HOEFT ER GEEN TOESTEMMING TE WORDEN GEVRAAGD.

DE VOLGENDE WEBSITES PLAATSEN COOKIES OM DE VOLGENDE REDENEN:

HOTJAR (FUNCTIONELE COOKIE)
DEZE COOKIE WORDT GEBRUIKT OM HOTJAR TE LATEN WETEN OF DE BEZOEKER IS OPGENOMEN IN DE TEST DIE WORDT GEBRUIKT VOOR HET GENEREREN VAN HEATMAPS, FUNNELS EN RECORDINGS.

FACEBOOK:
DEZE COOKIE ZIET WELKE PRODUCTEN JE BEKIJKT. ZO KUNNEN WE JE RELEVANTE ADVERTENTIES TONEN OP FACEBOOK.

CLOUDFARE: DEZE COOKIE WORDT GEBRUIKT OM KLANTEN ACHTER EEN GEDEELD IP-ADRES TE IDENTIFICEREN EN OM BEVEILIGINGSINSTELLINGEN PER KLANT TOE TE PASSEN. DE COOKIE BEVAT GEEN INFORMATIE OVER DE KLANTIDENTITEIT

FUNCTIONELE COOKIES: ONZE WEBWINKEL PLAATST FUNCTIONELE COOKIES DIE ERVOOR ZORGEN DAT WE U KUNNEN HERKENNEN OP ONZE WEBSHOPS.

ANALYTISCHE COOKIES: WIJ PLAATSEN ANALYTISCHE COOKIES OM VERSCHILLENDE VERSIES VAN ONZE WINKELMAND TE TESTEN EN DAARMEE TE VERBETEREN.

MEESTAL KUNNEN COOKIES WORDEN BEHEERD, BEWERKT EN VERWIJDERD VIA JE BROWSER. MEER INFORMATIE OVER HET IN- EN UITSCHAKELEN EN HET VERWIJDEREN VAN COOKIES KAN JE VINDEN IN DE INSTRUCTIES EN/OF MET BEHULP VAN DE HELP-FUNCTIE VAN JOUW BROWSER.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
WIJ BEHOUDEN TE ALLEN TIJDE HET RECHT ONS PRIVACYBELEID TE WIJZIGEN. OP DEZE PAGINA VINDT U ECHTER ALTIJD DE MEEST RECENTE VERSIE. ALS HET NIEUWE PRIVACYBELEID GEVOLGEN HEEFT VOOR DE WIJZE WAAROP WIJ REEDS VERZAMELDE GEGEVENS MET BETREKKING TOT U VERWERKEN, DAN BRENGEN WIJ U DAARVAN PER E-MAIL OP DE HOOGTE.